Duševní vlastnictví

Proč

Naším cílem je zajistit našemu zákazníkovi maximální množství informací tak, aby si mohl vybrat pro něj nejvhodnější repasovaný počítač, notebook, tiskárnu nebo LCD monitor.

Svým rozsahem a hloubkou informací je eshop www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro unikátní serverem, kde se o nabízených produktech dozvíte téměř vše.

Veškeré popisy výrobků, fotogalerie i videogalerie na stránkách www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro jsou zpracovávány našimi zaměstnanci výhradně pro společnost Technimax s.r.o.

Co se nám nelíbí

Bohužel se setkáváme s prodejci, kteří zcela neeticky a protiprávně kopírují zpracované informace k výrobkům. Od 1.1.2014 jsme se proto rozhodli, že budeme tvrdě postupovat proti tomuto bezohlednému a protiprávnímu jednání.

Pokud jste nalezli jakýkoliv identický popis výrobku na jiné webové stránce, kontaktujte nás prosím.

Právní upozornění

Obsah webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro i jednotlivé jejich prvky (zejména webdesign, popisy výrobků, fotogalerie a videogalerie) jsou právně chráněny, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro bez výslovného souhlasu společnosti Technimax s.r.o. je protiprávní, porušující práva společnosti Technimax s.r.o. k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání.

Proti každému, kdo neoprávněně užije obsah a/nebo prvek webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro, je společnost Technimax s.r.o. oprávněna domáhat se zejména následujících nároků:

  • odstranění závadného stavu, tzn. zákazu užívání neoprávněně užitého obsahu a/nebo prvku z webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.huwww.technimax.ro
  • náhrady škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku
  • vydání bezdůvodného obohacení
  • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, případně i ve finanční rovině
  • náhrady veškerých nákladů spojených s vymáháním výše uvedených nároků, které mohou dosáhnout řádů statisíců Kč (náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, apod.).

Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody.

Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu a www.technimax.ro zájem, kontaktujte nás.